Telefon
+48 663 830 517

500 Plus dla samotnej matki – zmiany!

O świadczenie wychowawcze potocznie nazwane „500 Plus” mogą ubiegać się rodzice samotnie wychowujący dziecko. Od dnia 01.08.2017 r. nastąpiły zmiany w programie Rodzina 500 + obejmujące ubieganie się o świadczenie wychowawcze na dziecko przez takich rodziców.

W praktyce często zdarzały się sytuacje, w których rodzice dziecka choć pozostawali w związkach nieformalnych, to dla uzyskania 500 + deklarowali rzekomo samotne wychowywanie dziecko. Zmiany przepisów mają uszczelnić system i weryfikować przypadki wyłudzania świadczenia wychowawczego.

Po zmianach przy  ustalaniu prawa do świadczenia 500+ na okres rozpoczynający się od 01.10.2017 r. organ będzie weryfikował czy rodzic samotnie wychowujący dziecko, w praktyce najczęściej jest to matka,  wystąpił o alimenty przeciwko drugiemu rodzicowi. Jeżeli okaże się, że tego nie zrobił, wniosek zostanie odrzucony.

Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, świadczenie wychowawcze 500 + na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Tytułem wykonawczym może być wyrok  sądu ustalający alimenty albo ugoda zawarta przed sądem.

Podsumowując, aby matka samotnie wychowująca dziecko mogła skutecznie ubiegać się o 500+ musi najpierw wystąpić do sądu przeciwko ojcu dziecka z pozwem o alimenty. Następnie po wyczerpaniu drogi sądowej i uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty bądź po zawarciu ugody alimentacyjnej przed sądem możliwe będzie ubieganie się o świadczenie wychowawcze.

Przepisy po nowelizacji doprecyzowują również, iż samotny rodzic nie musi przedstawiać wyroku alimentacyjnego aby uzyskać 500 +, jeżeli: 1) drugie z rodziców dziecka nie żyje, 2) ojciec dziecka jest nieznany, 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Podsumowując, w interesie dziecka i rodzica samotnie go wychowującego jest przeprowadzenie sprawy sadowej o alimenty. Nie należy zatem zwlekać z wystąpieniem do sądu z pozwem o alimenty.