Telefon
+48 663 830 517

Alimenty wstecz – czy to możliwe?

Matko, masz już alimenty na dziecko? Możesz żądać więcej od ojca, który nie płacił.

Alimenty zasadniczo należne są na przyszłość, tzn. sąd orzeka o ich płaceniu od momentu złożenia pozwu o alimenty. Celem tych świadczeń jest bowiem zaspokajanie bieżących potrzeb osoby uprawnionej. Jednakże prawo dopuszcza możliwość domagania się alimentów za czas ubiegły, choć są to sytuacje wyjątkowe.

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną.

Dziecko może domagać się alimentów za czas miniony, jeżeli występują niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty bądź osoba uprawniona do alimentów zmuszona była zadłużać się u osób trzecich, celem zaspokojenia tych potrzeb i pozostały nieuregulowane z tego tytułu zobowiązania. A zatem kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala na uwzględnienie także niespłaconych pożyczek zaciągniętych w celu pokrycia kosztów utrzymania uprawnionego, jego leczenia, rehabilitacji, a także nieopłaconych rachunków, faktur. Niezaspokojone potrzeby to przykładowo zaległy czynsz mieszkaniowy, niezapłacone opłaty za przedszkole, faktury itp.

Ponadto, jeżeli matka dziecka wyłącznie łożyła na jego utrzymanie, ponieważ ojciec dziecka uchylał się od swojego obowiązku jeszcze przed wytoczeniem powództwa o alimenty, to przysługuje jej prawo domagania się od drugiego rodzica zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów, niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokajanie potrzeb dziecka. Jest to tzw. roszczenie regresowe czyli roszczenie o zwrot kosztów utrzymania za okres poprzedzający wniesienie pozwu.