Telefon
+48 663 830 517

Dłużniku, uważaj na niepłacenie alimentów !

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza surowsze kary za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego.
Od 31.05.2017 r. karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Jest to typ podstawowy przestępstwa niealimentacji.
Dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji konieczne jest stwierdzenie, że sprawca był zobowiązany do wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową oraz, że uchyla się od jego wykonania. Uchylenie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej zachodzi wtedy, gdy zobowiązany mając obiektywną, realną możliwość płacenia alimentów, nie robi tego celowo, ze złej woli.
Ponadto, do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów konieczne jest, aby łączna wysokość powstałych wskutek uchylania się zaległości stanowiła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Chodzi o kwotę równą lub przewyższającą tą wartość. W przypadku świadczenia innego niż okresowe, opóźnienie w jego realizacji musi wynosić co najmniej 3 miesiące. Przez świadczenia inne niż okresowe rozumie się m.in. świadczenia alimentacyjne wypłacane jednorazowo, na przyszłość i zasądzane jednorazowo.
Przestępstwo niealimentacji w typie kwalifikowanym (tj. zagrożonym surowszą karą) wiąże się z narażeniem przez sprawcę, osoby uprawnionej, na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W takiej sytuacja sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Pojęcie podstawowych potrzeb życiowych ma charakter ocenny i może być różnie interpretowane. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie osobie uprawnionej minimum egzystencji w postaci zapewnienia wyżywienia, odzieży, mieszkania, leków, ale również zapewnienie jej niezbędnego wykształcenia i przygotowania zawodowego (np. nauka języków obcych, pobieranie korepetycji), a także możliwości korzystania z dóbr kulturalnych (np. wyjazd do kina, teatru).
Nowelizacja przewiduje taryfę ulgową (klauzulę niekaralności) dla sprawców, którzy nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiszczą w całości zaległe alimenty. Istotne jest uiszczenie całości zobowiązania. Nie musi natomiast być to spłata jednorazowa, ważne jest, aby w okresie 30 dni pokryta została całość zaległości. W takiej sytuacji sprawca nie podlega karze. Nie spełnia tego wymogu częściowa spłata zadłużenia.