Telefon
+48 663 830 517

Dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukami

Dzisiaj zajmiemy się tematem kontaktów dziadków z wnukami. Zdarza się, że prawa dziadków do widzeń z wnukami nie są należycie respektowane przez rodziców dziecka. Niejednokrotnie w obliczu rozstania rodziców, jedno z nich utrudnia czy wręcz uniemożliwia kontakty babci czy dziadka ze swoimi pociechami. Prawo nie pozostaje jednak obojętne na takie problemy.
Powszechnie wiadomo jest, że rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty mogą być realizowane w różnych formach. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (telefon, mail, skype itp.).
Czy w świetle prawa tylko rodzice mogą widywać się z dziećmi? Zgodnie z art. 1136 k.r.o. przepisy o kontaktach z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.
Do kontaktów z wnukami mają prawo zarówno babcia, jak i dziadek i to ze strony ojca, jak i matki dziecka. W orzecznictwie sądów podkreśla się potrzebę utrzymywania kontaktów pomiędzy wnukami a dziadkami. Wszystko jest dobrze, jeśli dziadkowie realizują widzenia w drodze porozumienia z rodzicami. Nie zawsze jest to możliwe, szczególnie po rozstaniu się rodziców dziecka. Niejednokrotnie konflikty rodzicielskie przenoszą się na dziadków, którzy tym samym stają przed problemem uzyskania kontaktów z wnukami.
Jeżeli rodzic lub rodzice uniemożliwiają odwiedziny dziadków ze swoimi pociechami, babcia i dziadek mogą wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów. W tym celu muszą złożyć stosowny wniosek, opłacić go i należycie uzasadnić. Jeżeli interes dziecka za tym przemawia, kontakty dziadków będą uregulowane w sposób dający się pogodzić z kontaktami wykonywanymi przez rodziców. Pozwoli to na budowanie i podtrzymywanie więzów wielopokoleniowej rodziny. Należy jednak pamiętać, że sposób ustalenia kontaktów musi uwzględniać przede wszystkim dobro dziecka. Zasada dobra dziecka jest wiodącą zasadą, którą powinien kierować się sąd przy rozpoznawaniu spraw rodzinnych.