Telefon
+48 663 830 517

E-rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności (spółki z o.o.) co do zasady powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Od 01.01.2012 r. zostały wprowadzone do kodeksu spółek handlowych przepisy umożliwiające zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Celem tego rozwiązania było ułatwienie i przyspieszenie zakładania spółki z o.o. bez konieczności wizyty u notariusza i  zawierania umowy w formie aktu notarialnego.

Zawracie umowy spółki spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Taki wzór umowy określił w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości. Podpis elektroniczny składany jest przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. w formie wzorca powstaje spółka z o.o.
w organizacji.

Ustalony w rozporządzeniu wzorzec umowy przewiduje w przypadku niektórych postanowień warianty do wyboru. Wyboru dokonuje się przez oznaczenie wybranego wariantu w systemie teleinformatycznym.

W celu przeprowadzenia rejestracji spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym konieczne jest założenie w nim konta.  Konto zakłada się po podaniu imienia oraz nazwiska, numeru PESEL (o ile dana osoba jest obowiązana do jego posiadania), miejsca urodzenia, identyfikatora dokumentu tożsamości (seria, numer, kod lub inne cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu), nazwy tego dokumentu, organu, który go wydał, ze wskazaniem siedziby i państwa, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji. Użytkownik wskazuje hasło. Następnie dokonywana jest weryfikacja zgodności imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby z danymi zawartymi w zbiorze PESEL.

Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, należy dołączyć, sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym (1) umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym, (2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym oraz (3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

Do sporządzenia ww. listy wspólników stosuje się formularz listy wspólników udostępniony w systemie teleinformatycznym, a następnie uprawnieni użytkownicy (członkowie zarządu) podpisują listę wspólników w tym systemie przez złożenie podpisu elektronicznego.

Do złożenia ww. oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego stosuje się udostępniony w systemie teleinformatycznym formularz oświadczenia o wniesieniu wkładów, a następnie uprawnieni użytkownicy (wszyscy członkowie zarządu) podpisują to oświadczenie w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego.

Zarząd spółki, której umowę sporządzono za pomocą wzorca umowy,  w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru sądowego, składa do sądu rejestrowego (1) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki oraz (2) złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Sporządzenie umowy spółki przy wykorzystaniu formularza umowy spółki udostępnionego
w systemie teleinformatycznym, a następnie jej podpisanie, następuje w ciągu 24 godzin.