Telefon
+48 663 830 517

Jak się bronić przed egzekucją

Dłużnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja sądowa, jest wyposażony w środki prawne, z których może skorzystać, w celu podjęcia skutecznej obrony przed egzekucją. Poniżej zostaną przedstawione pokrótce najważniejsze z nich.

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego (zwykle jest to wyrok sądu lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności) i wymienieniem sposobu egzekucji (np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego) oraz pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Z powyższego wynika, że pierwszym środkiem obrony dłużnika w egzekucji jest zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Na złożenie do sądu zażalenia dłużnika ma siedem dni. Termin ten liczony jest od daty doręczenia mu przez komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Wniesienie tego środka zaskarżenia nie wstrzymuje jednak automatycznie postępowania egzekucyjnego, a komornik może prowadzić wobec dłużnika egzekucję. Jednakże sąd może na wniosek skarżącego zawiesić postępowanie. Przedmiotem zarzutu dłużnika w zażaleniu nie może być wykonanie przez niego zobowiązania, jego istnienie, przedawnienie roszczenia, potrącenie czy odroczenie terminu płatności.

Następnie, w toku egzekucji dłużnikowi przysługuje również skarga na czynność komornika. Skarga przysługuje również na zaniechanie przez komornika czynności, które powinien był podjąć zgodnie z przepisami. Skarga powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest adresowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ewentualnie ich pełnomocników czy przedstawicieli ustawowych. Ponadto skarga powinna zawierać oznaczenie rodzaju pisma (tj. skarga na czynność komornika), określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga powinna być podpisana przez wnoszącego i należycie opłacona. Opłata sądowa od skargi na czynność komornika wynosi 100 zł. Termin do wniesienia skargi wynosi siedem dni i zasadniczo liczony jest od dnia czynności, gdy strona była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

W praktyce skargi najczęściej dotyczą następujących czynności komornika: ustalenia i obciążenia dłużnika kosztami egzekucyjnymi, niezawiadomienia dłużnika o dokonanej czynności, zajęcia pewnych składników majątku.

Ponadto, dłużnik może wnieść do sądu powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Powództwo takie przysługuje między innymi, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego powstało zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie dłużnika wygasło lub nie może być egzekwowane. Dotyczy to dla przykładu sytuacji, kiedy dłużnik poza postępowaniem egzekucyjnym, dobrowolnie spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela bądź kiedy przedawniło się roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

W sytuacji, kiedy egzekucja prowadzona jest z nieruchomości dłużnika, dłużnik może złożyć skargę na opis i oszacowanie dokonany przez komornika na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego. Termin zaskarżenia wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia ukończenia tej czynności. Od skargi pobierana jest opłata sądowa w wysokości 100 zł. Zwykle dłużnik za pomocą tego środka zwalcza sposób wyceny dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego (kwestionuje prawidłowość i rzetelność sporządzonego operatu szacunkowego. Na wydane przez sąd postanowienie rozstrzygające skargę na opis i oszacowanie, przysługuje zażalenie do sądu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej, organ egzekucyjny sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. O sporządzeniu tego planu komornik zawiadamia dłużnika i osoby uczestniczące w podziale. Dłużnik może wówczas wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Termin jego zaskarżenia wynosi dwa tygodnie i liczy się od daty zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału.