Telefon
+48 663 830 517

Odmowa zgody rodzica na wydanie dziecku paszportu

Na tle stosunków rodzinnych nie do rzadkości należy sytuacja, w której jeden z rodziców odmawia wyrażenia zgody na wydanie małoletniemu dziecku paszportu.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz chyba, że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydania dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Sprawa o wyrażenie zgody przez jednego z rodziców na wyrobienie dziecku paszportu jest kwalifikowana jako istotna sprawa dziecka. To z kolei przesądza o tym, że iż wymagane jest tutaj współdziałanie obojga rodziców. Tak więc w braku porozumienia między nimi w tej sprawie rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Można przyjąć, że bezpodstawne odebranie małoletniemu szans wypoczynku poza granicami kraju jest sprzeczne z jego dobrem, może być przejawem nadużycia władzy rodzicielskiej. Dziecko ma prawo do godnego życia na poziomie, jaki są w stanie zapewnić mu rodzice, do wypoczynku po rocznym okresie nauki przedszkolnej i szkolnej. Odmowa zgody na paszport powoduje, że małoletnie dziecko będzie dodatkowych radości, przyjemności życia, a także możliwości poznawania świata, jego kultury, przyrody czy zabytków.

Wobec powyższego, jeżeli w typowych przypadkach ojciec dziecka bezzasadnie odmawia wyrażenia zgody na wyrobienie dziecku paszportu, uzasadniając swoje stanowisko obawą o to, że dziecko wyjedzie na stałe za granicę, wówczas drugi rodzic zmuszony jest wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zgodę na wydanie dziecku paszportu. Orzeczenie sądu zastępuje wówczas zgodę rodzica. Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może wysłuchać rodziców lub żądać od nich oświadczeń na piśmie, co pozwala im na wyartykułowanie swoich stanowisk w sprawie.

Warto stosowny wniosek złożyć z wyprzedzeniem tak, aby dziecko miało możliwość zrealizowania planowanych wczasów czy kolonii za granicą bądź uczestnictwa na przykład w zawodach sportowych.