Telefon
+48 663 830 517

PORADY PRAWNE

Egzekucja, czyli co może komornik

Nierzadko zdarza się, że do naszych drzwi puka komornik sądowy. Jest to sygnał, że wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja sądowa, a komornik przybył do mieszkania w celu podjęcia czynności egzekucyjnych w postaci zajęcia ruchomości i ustalenia stanu majątkowego dłużnika. Czynności taki

[ read more ]

500 Plus dla samotnej matki – zmiany!

O świadczenie wychowawcze potocznie nazwane „500 Plus” mogą ubiegać się rodzice samotnie wychowujący dziecko. Od dnia 01.08.2017 r. nastąpiły zmiany w programie Rodzina 500 + obejmujące ubieganie się o świadczenie wychowawcze na dziecko przez takich rodziców. W praktyce często zdarzał

[ read more ]

Zatrzymanie prawa jazdy za nadmierną prędkość

Z dniem 18.05.2015 r. wszedł w życie przepis art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczaln

[ read more ]

Zasiedzenie nieruchomości

W prawie polskim znana jest instytucja tzw. zasiedzenia. Jej celem jest doprowadzenie do zgodności długotrwałych stanów faktycznych ze stanem prawnym. Stanowi ona wyraz przekonania, że długotrwałe niewykonywanie prawa przez uprawnionego jest stanem niekorzystnym albowiem prowadzi do utraty tego pr

[ read more ]

Kiedy uaktualnić wpis w księdze wieczystej

Wpis w księdze wieczystej nie uaktualni się sam. Nierzadko zapominamy o dokonaniu zmiany w księdze wieczystej, kiedy zakończy się prawomocnie sprawa sądowa na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku czy o podział majątku wspólnego byłych małżonków, jeżeli w skład masy spad

[ read more ]

 

Zmiana alimentów – jak i kiedy?

Raz zasądzone przez sąd alimenty nie są niezmienne. W razie zmiany okoliczności możliwe jest ich podwyższenie lub obniżenie, a nawet uchylenie. Alimenty to świadczenia wyrażone zwykle w pieniądzach, mające na celu zaspokojenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego. Uprawnionym do alimentów są przede wszystkim dzieci zobowiązanego, ale zdarza się, że również rozwiedziony małżonek czy rodzice. […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Alimenty od dziadków

Alimenty w typowych sprawach zasądzane są od jednego z rodziców na rzecz dziecka. Zdarza się, że uprawniony do alimentów może ubiegać się o rentę alimentacyjną od dziadków, zarówno tych od strony swojej matki jak i ojca. Są to tzw. alimenty uzupełniające. Alimenty mają zapewnić środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania osobom bliskim, […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Alimenty wstecz – czy to możliwe?

Matko, masz już alimenty na dziecko? Możesz żądać więcej od ojca, który nie płacił. Alimenty zasadniczo należne są na przyszłość, tzn. sąd orzeka o ich płaceniu od momentu złożenia pozwu o alimenty. Celem tych świadczeń jest bowiem zaspokajanie bieżących potrzeb osoby uprawnionej. Jednakże prawo dopuszcza możliwość domagania się alimentów za czas ubiegły, choć są to […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kara czy pomoc?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest często postrzegane przez rodziców jako kara za ich niewłaściwe postępowanie. Tymczasem celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nie tylko ochrona dziecka, lecz także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy. Aby pomóc rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze konieczne jest postawienie trafnej diagnozy, czyli nazwanie choroby, na którą rodzina cierpi, ustalenie jej przyczyn, […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Ubezwłasnowolnienie jako wyraz troski

Ubezwłasnowolnienie to wyraz pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i zadbać o swoje dobro. Występują dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite i częściowe. Z ubezwłasnowolnieniem całkowitym mamy do czynienia wówczas, kiedy osoba pełnoletnia lub taka, która ukończyła 13 rok życia, wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

500 Plus dla samotnej matki – zmiany!

O świadczenie wychowawcze potocznie nazwane „500 Plus” mogą ubiegać się rodzice samotnie wychowujący dziecko. Od dnia 01.08.2017 r. nastąpiły zmiany w programie Rodzina 500 + obejmujące ubieganie się o świadczenie wychowawcze na dziecko przez takich rodziców. W praktyce często zdarzały się sytuacje, w których rodzice dziecka choć pozostawali w związkach nieformalnych, to dla uzyskania 500 […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukami

Dzisiaj zajmiemy się tematem kontaktów dziadków z wnukami. Zdarza się, że prawa dziadków do widzeń z wnukami nie są należycie respektowane przez rodziców dziecka. Niejednokrotnie w obliczu rozstania rodziców, jedno z nich utrudnia czy wręcz uniemożliwia kontakty babci czy dziadka ze swoimi pociechami. Prawo nie pozostaje jednak obojętne na takie problemy. Powszechnie wiadomo jest, że […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Zmiana alimentów a odpowiedzialność karna

W poprzednim artykule pisaliśmy o nowelizacji prawa karnego w zakresie przestępstwa niealimentacji. Zmiana ma na celu poprawienie ściągalności alimentów poprzez wprowadzenie „bata” dla dłużników alimentacyjnych w postaci kary więzienia za 3 miesiące niełożenia na utrzymanie dzieci. Cel jak najbardziej słuszny i zgodny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą stanowić pewną pomoc […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Dłużniku, uważaj na niepłacenie alimentów !

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza surowsze kary za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Od 31.05.2017 r. karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym […]

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Testament można napisać samodzielnie

Każda świadoma osoba do sporządzenia testamentu potrzebuje dwóch rzeczy: kartki papieru i długopisu albo pióra. Aby sporządzić testament własnoręczny nie jest potrzebna wizyta u notariusza. Testament to dokument obejmujący ostatnią wolę spadkodawcy, w którym rozporządza on majątkiem na wypadek śmierci.  Jeżeli spadkodawca chce, aby jego majątek po śmierci przypadł konkretnej osobie, niekoniecznie tej, która dziedziczyłaby […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment