Telefon
+48 663 830 517

PORADY PRAWNE

O umowie o pracę nie decyduje jej nazwa

W ostatnim czasie wśród pracodawców wykształciła się praktyka „zatrudniania” pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych: np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Umowy te zastępują umowę o pracę, która stanowić powinna podstawową formę zatrudnienia. O tym, czy pracownik pozostaje

[ read more ]

Odpowiedzialność małżonka za długi

Pozostawanie w związku małżeńskim, poza niewątpliwie wieloma korzyściami, niesie za sobą ryzyko, że w pewnych okolicznościach małżonek może odpowiadać za długi swojego współmałżonka. Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy pomiędzy małżonkami wspól

[ read more ]

Jak się bronić przed egzekucją

Dłużnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja sądowa, jest wyposażony w środki prawne, z których może skorzystać, w celu podjęcia skutecznej obrony przed egzekucją. Poniżej zostaną przedstawione pokrótce najważniejsze z nich. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik dor

[ read more ]

Intercyza a długi

Zawracie intercyzy nie zawsze uchroni przed odpowiedzialnością za długi drugiego małżonka. Przypomnijmy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. O tym, w jakich sytuacjach możliwe jest skierowanie egzekucji do majątku wspólnego stron, kiedy jedno z małżo

[ read more ]

Odmowa zgody rodzica na wydanie dziecku paszportu

Na tle stosunków rodzinnych nie do rzadkości należy sytuacja, w której jeden z rodziców odmawia wyrażenia zgody na wydanie małoletniemu dziecku paszportu. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Na wyd

[ read more ]

 

Zmiana alimentów – jak i kiedy?

Raz zasądzone przez sąd alimenty nie są niezmienne. W razie zmiany okoliczności możliwe jest ich podwyższenie lub obniżenie, a nawet uchylenie. Alimenty to świadczenia wyrażone zwykle w pieniądzach, mające na celu zaspokojenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego. Uprawnionym do alimentów są przede wszystkim dzieci zobowiązanego, ale zdarza się, że również rozwiedziony małżonek czy rodzice. […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Alimenty od dziadków

Alimenty w typowych sprawach zasądzane są od jednego z rodziców na rzecz dziecka. Zdarza się, że uprawniony do alimentów może ubiegać się o rentę alimentacyjną od dziadków, zarówno tych od strony swojej matki jak i ojca. Są to tzw. alimenty uzupełniające. Alimenty mają zapewnić środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania osobom bliskim, […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Alimenty wstecz – czy to możliwe?

Matko, masz już alimenty na dziecko? Możesz żądać więcej od ojca, który nie płacił. Alimenty zasadniczo należne są na przyszłość, tzn. sąd orzeka o ich płaceniu od momentu złożenia pozwu o alimenty. Celem tych świadczeń jest bowiem zaspokajanie bieżących potrzeb osoby uprawnionej. Jednakże prawo dopuszcza możliwość domagania się alimentów za czas ubiegły, choć są to […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kara czy pomoc?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest często postrzegane przez rodziców jako kara za ich niewłaściwe postępowanie. Tymczasem celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nie tylko ochrona dziecka, lecz także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy. Aby pomóc rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze konieczne jest postawienie trafnej diagnozy, czyli nazwanie choroby, na którą rodzina cierpi, ustalenie jej przyczyn, […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Ubezwłasnowolnienie jako wyraz troski

Ubezwłasnowolnienie to wyraz pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i zadbać o swoje dobro. Występują dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite i częściowe. Z ubezwłasnowolnieniem całkowitym mamy do czynienia wówczas, kiedy osoba pełnoletnia lub taka, która ukończyła 13 rok życia, wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

500 Plus dla samotnej matki – zmiany!

O świadczenie wychowawcze potocznie nazwane „500 Plus” mogą ubiegać się rodzice samotnie wychowujący dziecko. Od dnia 01.08.2017 r. nastąpiły zmiany w programie Rodzina 500 + obejmujące ubieganie się o świadczenie wychowawcze na dziecko przez takich rodziców. W praktyce często zdarzały się sytuacje, w których rodzice dziecka choć pozostawali w związkach nieformalnych, to dla uzyskania 500 […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukami

Dzisiaj zajmiemy się tematem kontaktów dziadków z wnukami. Zdarza się, że prawa dziadków do widzeń z wnukami nie są należycie respektowane przez rodziców dziecka. Niejednokrotnie w obliczu rozstania rodziców, jedno z nich utrudnia czy wręcz uniemożliwia kontakty babci czy dziadka ze swoimi pociechami. Prawo nie pozostaje jednak obojętne na takie problemy. Powszechnie wiadomo jest, że […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Zmiana alimentów a odpowiedzialność karna

W poprzednim artykule pisaliśmy o nowelizacji prawa karnego w zakresie przestępstwa niealimentacji. Zmiana ma na celu poprawienie ściągalności alimentów poprzez wprowadzenie „bata” dla dłużników alimentacyjnych w postaci kary więzienia za 3 miesiące niełożenia na utrzymanie dzieci. Cel jak najbardziej słuszny i zgodny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą stanowić pewną pomoc […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Dłużniku, uważaj na niepłacenie alimentów !

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza surowsze kary za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Od 31.05.2017 r. karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym […]

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Testament można napisać samodzielnie

Każda świadoma osoba do sporządzenia testamentu potrzebuje dwóch rzeczy: kartki papieru i długopisu albo pióra. Aby sporządzić testament własnoręczny nie jest potrzebna wizyta u notariusza. Testament to dokument obejmujący ostatnią wolę spadkodawcy, w którym rozporządza on majątkiem na wypadek śmierci.  Jeżeli spadkodawca chce, aby jego majątek po śmierci przypadł konkretnej osobie, niekoniecznie tej, która dziedziczyłaby […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment