Telefon
+48 663 830 517

PORADY PRAWNE

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - kara czy pomoc?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest często postrzegane przez rodziców jako kara za ich niewłaściwe postępowanie. Tymczasem celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nie tylko ochrona dziecka, lecz także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy. Aby pomóc rodz

[ read more ]

Zmiana alimentów – jak i kiedy?

Raz zasądzone przez sąd alimenty nie są niezmienne. W razie zmiany okoliczności możliwe jest ich podwyższenie lub obniżenie, a nawet uchylenie. Alimenty to świadczenia wyrażone zwykle w pieniądzach, mające na celu zaspokojenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego

[ read more ]

Niewykonywanie kontaktów z dzieckiem

W sprawach rodzinnych niejednokrotnie sąd rozstrzyga o sposobie utrzymywanie kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, pod  czyją opieką dziecko nie pozostaje. Zasadą prawa rodzinnego jest, że zarówno rodzic jak i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Prawo do kontak

[ read more ]

Ochrona pracownika przed dyskryminacją

Prawo pracy przyznaje pracownikowi środki ochrony w razie naruszenia przez pracodawcę zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wy

[ read more ]

Umowa o dożywocie

Jedną z form zapewnienia sobie odpowiedniej pomocy i dożywotniego utrzymania jest zawarcie umowy o dożywocie. W wyniku zawarcia umowy o dożywocie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania. Stronami um

[ read more ]

 

Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zachowku (wydziedziczyć) zstępnych, małżonka i rodziców. Wydziedziczenie, podobnie jak uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia  ma na celu pozbawienie osób najbliższych korzyści majątkowych wynikających z dziedziczenia. Zachowek ma znaczenie moralne i wiąże się z ochroną rodziny. Jeśli uprawniony (zstępny, małżonek, rodzic) narusza swoje obowiązki wobec […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Niegodność dziedziczenia

Jedną z przesłanek dziedziczenia, odwołującą się do kwalifikacji osobistych spadkobiercy, jest godność dziedziczenia. Z szeroką tematyką spadkową wiąże się problem niegodności dziedziczenia. Niegodność dziedziczenia służy wyeliminowaniu z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Ze względów etyczno-moralnych trudno byłoby zaakceptować sytuację, w której korzyść majątkowa w wyniku śmierci spadkodawcy przypadłaby osobie, która […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Dział spadku

Majątek spadkowy odziedziczony przez kilku spadkobierców można podzielić między wszystkimi uprawnionymi.  Aby osiągnąć ten cel właściwe jest postępowanie o dział spadku. Sądowy dział spadku to kolejne zagadnienie – po opisywanym stwierdzeniu nabycia spadku i zachowku – z jakim w praktyce przyjdzie się zmierzyć niemal każdemu z nas. Dział spadku może mieć miejsce wtedy, gdy zmarły […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Kiedy uaktualnić wpis w księdze wieczystej

Wpis w księdze wieczystej nie uaktualni się sam. Nierzadko zapominamy o dokonaniu zmiany w księdze wieczystej, kiedy zakończy się prawomocnie sprawa sądowa na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku czy o podział majątku wspólnego byłych małżonków, jeżeli w skład masy spadkowej lub majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. W efekcie możliwa jest sytuacja, że w […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Kiedy sąd ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Takie żądanie można zgłosić w czasie trwania małżeństwa. O tym, że w drodze umowy majątkowej małżeńskiej, tzw. intercyzy małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową, pisaliśmy już w poprzednim artykule. Przypomnieć należy, że ustawowa wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. W prawie […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Intercyza a długi

Zawracie intercyzy nie zawsze uchroni przed odpowiedzialnością za długi drugiego małżonka. Przypomnijmy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. O tym, w jakich sytuacjach możliwe jest skierowanie egzekucji do majątku wspólnego stron, kiedy jedno z małżonków popadnie w długi, pisaliśmy w poprzednim artykule. Małżonkowie, a także nupturienci mogą inaczej, niż to przewiduje […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Odpowiedzialność małżonka za długi

Pozostawanie w związku małżeńskim, poza niewątpliwie wieloma korzyściami, niesie za sobą ryzyko, że w pewnych okolicznościach małżonek może odpowiadać za długi swojego współmałżonka. Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania (tj. w czasie trwania małżeństwa) przez […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Zatrzymanie prawa jazdy za nadmierną prędkość

Z dniem 18.05.2015 r. wszedł w życie przepis art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. W […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

E-rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności (spółki z o.o.) co do zasady powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Od 01.01.2012 r. zostały wprowadzone do kodeksu spółek handlowych przepisy umożliwiające zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Celem tego rozwiązania było ułatwienie i przyspieszenie zakładania spółki z o.o. bez konieczności […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment

Sposoby egzekucji sądowej

Podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy, czyli najczęściej prawomocny wyrok sądu, nakaz zapłaty lub ugoda sądowa zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników sądowych. Zasadniczo wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego, który będzie przymusowo egzekwował od dłużnika świadczenie – w przeważającej części pieniężne (np. alimenty), stwierdzone tytułem wykonawczym. Wyjątkiem […]

Posted in Porady prawne | Leave a comment