Telefon
+48 663 830 517

Zatrzymanie prawa jazdy za nadmierną prędkość

Z dniem 18.05.2015 r. wszedł w życie przepis art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

W praktyce powyższa regulacja oznacza, że jeżeli kierowca w terenie zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h poruszał się z prędkością 90 km/h, wówczas nie jest spełniona przesłanka poruszania się z prędkością przekraczającą o więcej niż 50km/h. W związku z tym funkcjonariusz policji nie może za pokwitowaniem zatrzymać dokumentu prawa jazdy na podstawie ww. przepisu.

Ponadto, aby dokonać zatrzymania prawa jazdy na powołanej podstawie, musi być spełniona przesłanka kierowania pojazdem na obszarze zabudowanym, rozumianym zgodnie z definicją legalną jako obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. Jeżeli kierowca prowadził pojazd poza terenem zabudowanym z prędkością 120 km/h, gdzie dozwolona prędkość wynosiła 60 km/h, wówczas policjant na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym nie może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z ww. przyczyny uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Zatrzymany przez Policjanta za pokwitowaniem dokument prawa jazdy wysyłany jest do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Następnie Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Zatrzymanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu następuje na okres 3 miesięcy. Decyzji tej nadany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Trzymiesięczny okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od czynności zatrzymania przez Policjanta dokumentu za pokwitowaniem.

Jednakże w sytuacji, kiedy pomimo decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy kierowca nadal będzie kierował pojazdem i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas Starostwa wyda kolejną decyzją administracyjną o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy. Łączny okres zatrzymania prawa jazdy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Po upływie trzech miesięcy (lub sześciu w razie przedłużenia okresu zatrzymania) kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy nawet wówczas, gdy sprawa o omawiany czyn nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez sąd w okresie 3 lub 6 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu.

Jeżeli mimo przedłużenia przez Starostę okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy, kierowca nadal będzie poruszać się samochodem, wówczas powinien spodziewać się odpowiedniej sankcji. Starosta cofnie takiej osobie uprawnienia do kierowania pojazdami wydając stosowną decyzję administracyjną.
W takiej sytuacji osoba, której cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, może takie uprawnienie uzyskać po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Naciskając pedał gazu warto mieć na uwadze dotkliwe konsekwencje prawne jazdy z nadmierną prędkością na obszarze zabudowanym.