Telefon
+48 663 830 517

Zmiana alimentów – jak i kiedy?

Raz zasądzone przez sąd alimenty nie są niezmienne. W razie zmiany okoliczności możliwe jest ich podwyższenie lub obniżenie, a nawet uchylenie.

Alimenty to świadczenia wyrażone zwykle w pieniądzach, mające na celu zaspokojenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego. Uprawnionym do alimentów są przede wszystkim dzieci zobowiązanego, ale zdarza się, że również rozwiedziony małżonek czy rodzice.

Podczas pierwszej sprawy sądowej o ustalenie alimentów sąd w wyroku bądź ugodzie sądowej ustala wysokość należnych świadczeń. Z biegiem czasu w razie zmiany stosunków, każda ze stron (uprawniony i zobowiązany) mogą wystąpić do sądu z pozwem mającym na celu zmianę wysokości zasądzonych alimentów.

Co w tej kwestii stanowią przepisy? Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Wskutek tych zdarzeń ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Przykładowo, jeżeli od czasu ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów minęło kilka lat, podczas których uprawiony np. rozpoczął naukę szkolną, podjął dodatkowe zajęcia pozalekcyjne celem rozwijania zainteresowań (np. kurs tańca, kurs językowy, jazda konna itp.) bądź pogorszył się stan jego zdrowia uzasadniający zwiększone wydatki na leczenie i zakup leków, wówczas uprawniony do alimentów może sądownie domagać się ich podwyższenia.

Z kolei w sytuacji przeciwnej, kiedy zobowiązany do płacenia alimentów stracił nie ze swojej winy możliwości zarobkowania wobec na przykład pogorszenia stanu zdrowia, orzeczenia niepełnosprawności, bankructwa firmy, utraty pracy, może podjąć próby sądowego domagania się zmniejszenia alimentów bądź nawet ich uchylenia.

Zmianę stosunków powodują także zdarzenia, wskutek których obowiązek alimentacyjny wygasa. Spośród takich zdarzeń można podać przykładowo uzyskanie przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymywania się, zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka.

Skorygowanie wysokości alimentów wymaga wystąpienia do sądu ze stosownym powództwem, które należy dobrze uargumentować i wesprzeć dowodami odpowiednimi do okoliczności  i twierdzeń.